Fried Calamari

Fried Calamari

Fried Calamari

Buttermilk Panko Fried Calamari | Lemon Parsley Aioli | Fresh Lemon